İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnfina Yazılım (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve faaliyetlerimize yönelik sizler ile iletişime geçilmesi,
  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere tanıtılması ve önerilmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan/stajyer adayları iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
  • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (a) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

İlgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesi üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması, internet sitesi üzerinden özgeçmiş gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi ile kişisel veriler toplanmaktadır.

d) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

  • Kısıklı, Alemdağ Cd Masaldan İş Merkezi No:60 G Blok No:9-10, 34692 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

f) Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Posta Adres: İNFİNA YAZILIM A.Ş.

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi No: 60
G Blok No: 9-10 PK: 34696 ÜSKÜDAR-İSTANBUL